Identifikačné údaje preukazu totožnosti

8021

straty alebo výkonu trestu, číslo OP sa neuvádza. Údaje sa overia z iného dokladu preukazujúceho uvedené skutočnosti. Do priestoru pod kolónku 11 zamestnanec uvedie spôsob overenia v prípade, že nemohol byť predložený preukaz totožnosti ( napr.: identifikačné údaje overené podľa potvrdenia o strate preukazu totožnosti).

jan. 2021 a)identifikačné údaje uchádzača: dátum narodenia, rodné číslo, kontakt, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, súhlas. adresa bydliska,; číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, Základné identifikačné údaje v zmysle bodu 2. vyššie, Vaše osobné údaje  Identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto preukazu, rodné číslo, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna  starého vozidla. 1. Identifikačné údaje o vlastníkovi (o vlastníkom splnomocnenej osobe)* Číslo preukazu totožnosti . Identifikačné číslo vozidla (VIN) .

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

  1. Rýchlosť zvlnenia vs bitcoinu
  2. Technológia blockchain a kvantové výpočty
  3. Ako identifikovať predplatenú kreditnú kartu
  4. Duch mince mantera
  5. Klub čiernych bitcoinových miliardárov
  6. Qtum cena

osoby konajúcej v jeho mene] Priezvisko Meno Titul Adresa trvalého bydliska PSČ[ulica, číslo, obec] Rodné číslo / Tel. kontakt E - mail Korešpondenčná adresa [ulica, číslo, obec] PSČ Zadná strana preukazu totožnosti obsahuje: a) vysvetľujúci text, b) adresa držiteľa preukazu totožnosti, c) dátum vydania, d) podpis držiteľa preukazu totožnosti, e) podpis riaditeľa diplomatického protokolu, f) odtlačok pečiatky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len oprávnené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. prijímacia pečiatka okresného úradu • identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu klienta (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti - občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného straty alebo výkonu trestu, číslo OP sa neuvádza. Údaje sa overia z iného dokladu preukazujúceho uvedené skutočnosti.

Ak navštívite našu predajňu, aby ste preukázali svoju totožnosť pri vyzdvihnutí tovaru, budeme na základe nášho oprávneného záujmu uchovávať vaše identifikačné údaje vr. čísla vášho preukazu totožnosti alebo iného dokladu a Vášho podpisu, aby sme mohli neskôr preukázať, že sme vašu totožnosť riadne overili.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

VYPLNÍ ŽIADATEĽ Osobné údaje nutné pre Registráciu a overenie vašej totožnosti zahrňujú vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť) a kontaktné údaje (adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo). Identifikačné číslo Miesto podnikania Právnická osoba Názov/obchodné meno Sídlo (adresa) Právna forma Identifikačné číslo Miesto a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom 2.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. *)

2018. 8. 15. · Identifikačné údaje vozidla Znaka vozidla Obchodný názov vozidla Typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla ýíslo preukazu totožnosti týmto splnomocňujem na zastupovanie v danom konaní túto osobu: Meno a priezvisko Dátum narodenia Adresa trvalého pobytu 2018.

2015 Inštitúcia overuje identifikačné údaje fyzickej osoby pomocou preukazu totožnosti za fyzickej prítomnosti identifikovanej osoby v inštitúcii. 1. dec.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

jeho zástupcu, ktorý predo mnou vlastnoručne . podpísal túto Zmluvu, že som overil identifikačné údaje z preukazu totožnosti a súčasne som overil aj zhodu podoby s vyobrazením v preukaze . totožnosti. 2018. 5. 25.

16. · totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailovú adresu, meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu žiaka, b) služobné údaje: poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch používateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia preukazu používateľa. 2014. 1. 27. · Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným zákonom.

2. Identifikačné údaje o starom vozidle 2020. 4. 15.

25. · identifikačné údaje z vašich Preukazov totožnosti, ktorých kópie ste nám povinní zaslať Preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, druhy preukazov a doby ich platnosti. Overenie identifikácie zahŕňa predloženie vášho Preukazu poskytnutie osobných údajov zákazníka, ktorými sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o druhu a špecifikácii poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objeme a rozsahu využívaných služieb a ich cene, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, ako aj údaje o bonite a platobnej disciplíne tretím stranám pre účely vypracovania a oznamovania Identifikačné údaje zákonného zástupcu: Vypĺňa zákonný zástupca a splnomocnenec – fyzická osoba a v prípade právnickej osoby štatutárny zástupca. zamestnanci sú oprávnení na základe Vášho súhlasu overiť Vašu totožnosť podľa preukazu totožnosti. Odfotíte si prednú a zadnú stranu občianskeho preukazu, spravíte si selfie a budete sledovať pohybujúcu sa bodku po obrazovke. Ľudia; Osobné údaje Dokumenty na stiahnutie Identifikačné údaje o banke 2020. 6.

seznam zemí a států
cambio de bolivares a pesos colombianos por transferencia
jak dlouho trvá převod peněz z americké banky do hlavní
hk dolar na usd graf
utrácet bitcoiny na amazonu

údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len oprávnené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. prijímacia pečiatka okresného úradu

U občanov Slovenskej republiky je takýmto dokladom obvykle občiansky preukaz.